คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระศักดิ์ อินทชาติ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธิศักดิ์ ชาตรีทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา คงช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางเพชรี เพชรน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิระ โรยทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลิ โรยทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณะ วรรณศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผูแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุหดิฐภูมิ จิรธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพงษ์ ทรรพคช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยา