ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ แป้นจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ บัวลอย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ อินทรชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุภาสวุฒิคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ อินทรชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิตรา บัวลอย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ์ ศักดา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธิศักดิ์ ชาตรีทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า