โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิศากร สิทธิผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรองทอง หนูแกล้ว
ครู คศ.2