ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิศากร สิทธิผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรองทอง หนูแกล้ว
ครู คศ.2