ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุจิตรา บัวลอย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นิศากร สิทธิผล
ครูผู้ช่วย