กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกรองทอง หนูแกล้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิศากร สิทธิผล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3