โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ