ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายญาณวัฒน์ แก้วสองดวง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ