ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุษา มากอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฎฐพงค์ จันทร
ครูอัตราจ้าง