โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุษา มากอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฎฐพงศ์ จันทร