กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภมิตร มากจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2