โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ ใจงาม
ครู คศ.3

นายภัสกร ชูส่งแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ