โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภัสกร ชูส่งแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ ใจงาม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน