ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภัสกร ชูส่งแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระศักดิ์ ใจงาม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน