โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาตรี ชูโลก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0