กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ