ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาตรี ชูโลก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์
พนักงานราชการ