ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาตรี ชูโลก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ นิลพัฒน์