โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพชรี เพชรน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ
ครู คศ.2

นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ
ครู คศ.1

นางสาวรัติยากร เอกรัตน์
ครูอัตราจ้าง