โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพชรี เพชรน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ
ครู คศ.1

นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0