ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพชรี เพชรน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ
ครู คศ.2

นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ
ครู คศ.1

นางสาวรัติยากร เอกรัตน์
ครูอัตราจ้าง