ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพชรี เพชรน้อย

นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ
ครู คศ.1

นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
ครู คศ.2