ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสูไหวดา สันนก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณิชมน ชีช้าง
พนักงานราชการ