โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางเบญจวรรณ สุวรรณปาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจิราวรรณ สุวรรณฤกษ์
นักการภารโรง