โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาย กิตติ วงษ์สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวกัณฐิกา หนูเเก้ว
ครูผู้ช่วย