ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาย กิตติ วงษ์สมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวกัณฐิกา หนูเเก้ว
ครูผู้ช่วย