ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเครือพันธุ์ พลโยธา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาย กิตติ วงษ์สมบูรณ์
ครูผู้ช่วย