โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพีรพงษ์ ทรรพคช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววราภรณ์ สงวนเกียรติ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายภัสกร ชูส่งเเสง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเพชรี เพชรน้อย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายชาตรี ชูโลก
หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอุษา มากอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน