ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายโสภณ ทองจิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุจิตรา บัวลอย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายวีระศักดิ์ ใจงาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป