โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษา มากอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : hyee2007@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี/ ศษ.บ.(ศิลปศึกษา) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2557 ปริญญาโท / ศษ.ม(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12 มิถุนายน 2546 -20 สิงหาคม 2552 โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ครูอัตราจ้าง
24 สิงหาคม 2552 - 24 สิงหาคม 2554 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครูผู้ช่วย
25 สิงหาคม 2554 - 22 มีนาคม 2559 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครู คศ.1
23 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การทำผ้าบาติก