โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : ABDULLOH1211@GMAIL.COM
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ
2559 ปริญญาตรี วทบ.(ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี สาขาฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พนักงานราชการครู
2560-2562 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล