ผลงานโรงเรียน
ITA Online 2020
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 63
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2563
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 63
ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ ทอง ปี 2563
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " สถานศึก
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 61
ผลการทดสอบ O-net กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 61
ผลการทดสอบ O-net กลุ่มสาระสังคมฯเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 61
ผลการทดสอบ O-net เพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2557
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 61
นวัตกรรมการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 61
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 61
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา เป็นสถานศึกษามีผลงานดีเด่น
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 61