โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " สถานศึก (อ่าน 1089) 15 ก.ย. 61
ผลการทดสอบ O-net กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 944) 13 ส.ค. 61
ผลการทดสอบ O-net กลุ่มสาระสังคมฯเพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 970) 13 ส.ค. 61
ผลการทดสอบ O-net เพิ่มขึ้น ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 968) 13 ส.ค. 61
นวัตกรรมการปฎิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1103) 13 ส.ค. 61
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 420) 13 ส.ค. 61
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา เป็นสถานศึกษามีผลงานดีเด่น (อ่าน 519) 13 ส.ค. 61