ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 36) 19 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง ขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 80) 12 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2-2564 (อ่าน 48) 03 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 126) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 78) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 74) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องสอบแยกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 64) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องการขยายเวลาเรียน On line ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 5 (อ่าน 61) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 55) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องการขยายเวลาเรียน On line ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 44) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องการขยายเวลาเรียน On line ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 42) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องมาตรการของสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 21) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ผลงานที่เกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (อ่าน 31) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (อ่าน 27) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 23) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องการเก็บเงินระดมทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 20) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 (อ่าน 22) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องขยายการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 17) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 19) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 24) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนคาดว่าจะไม่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 22) 21 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 241) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 172) 24 พ.ค. 64
ตารางสอนของคุณครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 159) 21 พ.ค. 64
ตารางเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 170) 21 พ.ค. 64
ประกาศ แนวปฏิบัติข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ำรอบวิทยา (อ่าน 182) 20 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติโรงเรียนน้ำรอบวิทยาระหว่างเปิดภาคเรียน (อ่าน 3631) 28 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศ (อ่าน 3649) 11 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1,4 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 2563 (อ่าน 3595) 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3792) 21 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียน (อ่าน 3872) 14 ม.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4142) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4649) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4350) 29 มี.ค. 62
กำหนดการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2562 (กยศ) (อ่าน 4212) 07 มี.ค. 62
เชิญร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนน้ำรอบวิทยา OPEN HOUSE 2019 (อ่าน 4123) 27 ม.ค. 62
ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 4180) 24 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง การปรับปรุงอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ห้องวิทยาศาสตร์ (อ่าน 4038) 14 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนดนตรี (อ่าน 4059) 17 ต.ค. 61