ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจานย์ คุ้มไทย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎคม2521-23 พฤษภาคม 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ขวัญพุฒ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2526-6มีนาคม2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มีนาคม 2529-30กันยายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ นวลวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1ตุลาคม 2542-22มีนาคม2543
ชื่อ-นามสกุล : นายโวหาร สอนสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23มีนาคม2543-30กันยายน2548
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ วงค์อินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16พฤษภาคม-30 กันยายน2554
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17พฤศจิกายน2554-17พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักด์ ใจงาน
ตำแหน่ง : รักษาการตำเเหน่งโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18พฤศจิกายน2557-27พฤศจิกายน2558
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ทองจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2558-30พฤษภาคม2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพงษ์ ทรรพคช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6718295
อีเมล์ : peerapong@namrobwittaya.com