คณะผู้บริหาร

นายพีรพงษ์ ทรรพคช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0986718295
อีเมล์ : peerapong@namrobwittaya.com

นางเพชรี เพชรน้อย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0810824899
อีเมล์ : petcharee@namrobwittaya.com

นางสาวอุษา มากอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0856675171
อีเมล์ : usa@namrobwittaya.com

นายอับดุลเลาะ ดาระเซาะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0828330832
อีเมล์ : abdulloh@namrobwittaya.com

นางสาวนิศากร สิทธิผล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0836498242
อีเมล์ : nisakorn@namrobwittaya.com