โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คิดคะแนนข้อสอบกลาร่วมกับคะแนนสอบปลายภาคโรงเรียนน้ำรอบวิทยา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.36 KB 29
แบบสรุปการประเมินผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 21.02 KB 29
แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.27 KB 21
ประกาศผลสอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 175.5 KB 32
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.13 KB 29
รายงานผลการเผยแพร่โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.59 KB 36
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.22 KB 24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 นว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.75 KB 42
แผนจัดซื้อจัดจ้าง2560 น.ว. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.6 KB 30
แบบรายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 214.5 KB 30
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 31
แบบเสนอโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 20.96 KB 26
สารสนเทศ ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.51 MB 36
SAR โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 2559 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.76 MB 145
SAR โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 806.14 KB 59
รายงานการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 76.74 KB 67
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.11 KB 63
แบบติดตามโครงการ 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 67
รายการซ่อ Word Document ขนาดไฟล์ 17.37 KB 75
ครูรี 89
ตารางเทียบโอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.63 KB 427
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 128
ไข้เลือดออก Word Document ขนาดไฟล์ 61.52 KB 405
ตารางวิเคราะห์(การงานอาชีพ) Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 140
ปกขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 21.5 KB 138
ขออนุญาติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 33 KB 144