โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนน้ำรอบวิทยา