โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนน้ำรอบวิทยา

เนื้อร้อง ทำนอง                     นายปรมาพร   ศรีสุโร  และ  นายอนุศักดิ์   นิ่นพิศาล

เรียบเรียงเสียงประสาร            จ่าอากาศเอกสาธิต   บางแก้ว

จังหวะ   MARCH

 

น้ำรอบวิทยาสถาบัน                                           สร้างสัมพันธ์ไม่มีขาดสาย

อินทนิล, ราชพฤกษ์ผนึกกราย                         ม่วง เหลืองพรายปาริชาติดาษดา

น้ำรอบวิทยาใจกล้าหาญ                                    เชี่ยวชาญการเรียนเพียรศึกษา

มารยาทเด่นดีมีจรรยา                                         อีกกีฬาก้าวหน้าเด่นไกล

นาคาคู่จักร                                                            สัญลักษณ์ของเราสดใส

รักชาติ ศาสน์กษัตริย์สมบัติไทย                       เราภูมิใจในไพรพนาสณฑ์

น้ำรอบวิทยาสามัคคี                                          มุ่งความดีหวังมีดอกผล

คุณธรรมนำหน้าปัญญาชน                               สร้างค่าคน  สร้างน้ำรอบวิทยา