เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชโรงเรียนน้ำรอบวิทยา

เนื้อร้อง ทำนอง                     นายปรมาพร   ศรีสุโร  และ  นายอนุศักดิ์   นิ่นพิศาล

เรียบเรียงเสียงประสาร            จ่าอากาศเอกสาธิต   บางแก้ว

จังหวะ   MARCH

 

น้ำรอบวิทยาสถาบัน                                           สร้างสัมพันธ์ไม่มีขาดสาย

อินทนิล, ราชพฤกษ์ผนึกกราย                         ม่วง เหลืองพรายปาริชาติดาษดา

น้ำรอบวิทยาใจกล้าหาญ                                    เชี่ยวชาญการเรียนเพียรศึกษา

มารยาทเด่นดีมีจรรยา                                         อีกกีฬาก้าวหน้าเด่นไกล

นาคาคู่จักร                                                            สัญลักษณ์ของเราสดใส

รักชาติ ศาสน์กษัตริย์สมบัติไทย                       เราภูมิใจในไพรพนาสณฑ์

น้ำรอบวิทยาสามัคคี                                          มุ่งความดีหวังมีดอกผล

คุณธรรมนำหน้าปัญญาชน                               สร้างค่าคน  สร้างน้ำรอบวิทยา