พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
  1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
  2. พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา
  3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานอาชีพ สำหรับผู้เรียน ชุมชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และสถานประกอบการในท้องถิ่น
เป้าหมาย (Goals)

นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และพัฒนางานอาชีพในท้องถิ่น ตลอดถึ่งดำรงตน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข