วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

"โรงเรียนน้ำรอบวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา เชิดชูคุณธรรม มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ภายใต้การมีส่วนร่วม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

อัตลักษณ์ (Identity)

"มีสัมมาคาราวะ"

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

"ร่วมรักษ์สืบสานดนตรีไทย"

ปรัชญา (Philosophy)

"รักงาน รักเวลา รักหน้าที่"