โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
"โรงเรียนน้ำรอบวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน"
 
อัตลักษณ์ (Identity)
 
"มีสัมมาคาราวะ"
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
 
"ร่วมรักษ์สืบสานดนตรีไทย"
 
 
ปรัชญา (Philosophy)
 
"รักงาน รักเวลา รักหน้าที่"