ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำน้ำรอบอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2521  ซึ่งคณะกรรมการสภาตำบลน้ำรอบโดยการนำของนายเพิ่ม บุญแทน กำนันตำบลน้ำรอบได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาพร้อมเสนอหลักฐานการมอบที่ดินต่อกรมสามัญศึกษา

         นอกจากนี้คณะกรรมการสภาตำบล  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน 4  ห้องเรียน  โดยมีโต๊ะ  เก้าอี้  เป็นเงิน 22,032  บาท  โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2521  มีครูรุ่นแรกทั้งหมด 9 คน  ภารโรง 1 คน  นักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 89 คนโดยมีนายวิจารณ์  คุ้มไทย  เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกปัจจุบันโรงเรียนน้ำรอบวิทยาทำการเปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจำนวนนักเรียน 100 คน ห้องเรียน 9 ห้องเรียน ผู้อำนวยการ 1 คนครูประจำการ 13 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 1 คนบุคคลการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน โดยมี  นายพีระพงษ์ ทรรพคช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

        สภาพทั่วไปของโรงเรียน  มีเนื้อที่ทั้งหมด 45 ไร่ 90  ตารางวา  มีอาคารถาวรแบบ  216 ค. จำนวน 1 หลัง อาคารโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง (2 ยูนิต) ถังเก็บน้ำฝนจำนวน 2 ชุด หอถังประปา จำนวน 1 ชุด บ้านพักครูจำนวน 5 หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง