หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ว 5-2559 แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.11 KB
ว 9 ปี 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.86 KB
ว10-2561 เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนผู้สอบแข่งขันได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.93 KB
ช่วยราชการครู สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ว 9-2554 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.21 KB
ว 9-2559 ปรับปรุงกรอบเวลาการย้ายผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.86 KB
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.22 KB
หนังสือ ศธ 0206.6-ว7 ลว 20 สิงหาคม 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.49 KB
หนังสือ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ตุลาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.85 KB
หนังสือ ศธ 0206.7-ว26 ลว 28 ธันวาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.29 KB
คู่มือแต่งตั้ง คผช.เป็น ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 468.77 KB
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 415.09 KB
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7_ว 22 ลว. 5 ก.ค. 2560
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2_ว 2 ลว. 13 ม.ค. 2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 805.12 KB
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2_ว 4 ลว. 25 มิ.ย. 2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.79 KB
ระเบียบว่าด้วยลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.06 KB
ระเบียบ การไปศึกษา ฝึกอบรม 2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.4 KB
แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04216-ว 4329 ลว 4 สิงหาคม 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 885.26 KB
กคศ ที่ ศธ 0206.-ว21 ลว 5 กรฎาคม 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
กคศ ที่ ศธ 0206.-ว22 ลว 5 กรกฎาคม 2556
กคศ ที่ ศธ 0206.-ว13 ลว 1 สิงหาคม 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 531.02 KB
กคศ. ที่ ศธ 0206.3-ว9 ลว20 พฤษภาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
กคศ. ที่ ศธ 0206.3-ว10 ลว 20 พฤษภาคม 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
6.คู่มือปฏิบัติงานวิทยฐานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.57 KB