งานประกันคุณภาพ
ใบรับรองผลการประเมินรอบสาม(สมศ) 2554-2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.31 KB
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการสึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.2 KB
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.63 KB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 998.12 KB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันฯ ประจำปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.15 KB
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการสึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา การใช้มาตรฐานการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.99 KB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ค่าเป้าหมาย 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.8 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.46 MB
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.01 MB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.75 KB
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.1 KB
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.06 KB
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB