โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077963767
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการสึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.2 KB
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.63 KB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 998.12 KB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันฯ ประจำปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.15 KB
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการสึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา การใช้มาตรฐานการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.99 KB
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ค่าเป้าหมาย 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.8 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.46 MB
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.98 MB