ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
"คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

อัตลักษณ์ (Identity)

"มีสัมมาคาราวะ"

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

"ร่วมสืบสานดนตรีไทย"
 

ปรัชญา (Philosophy)
 
"รักงาน รักเวลา รักหน้าที่"