โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
45 หมู่ 5  ตำบลน้ำรอบ  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์โทรศัพท์ 077318847
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราพร วิชัยดิษฐ์ (พร)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : -
อีเมล์ : jw10112523@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จังหวัดภูเก็ต

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ธ.ค. 2556,20:58 น.   หมายเลขไอพี : 111.84.52.244


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล